Hishaku for ZAOZUO

2018

Design: Keiji Ashizawa

Client: ZAOZUO

Photo: ZAOZUO

Design: Keiji Ashizawa

Client: ZAOZUO

Photo: ZAOZUO

Hishaku Lamp and Floor Lamp.