mzkm_001
mzkm_002
mzkm_003
mzkm_004
mzkm_005
mzkm_006
mzkm_008
mzkm_009
mzkm_010
mzkm_011
mzkm_013
mzkm_015
mzkm_017
mzkm_021
mzkm_022
mzkm_023
mzkm_028
mzkm_025

SUSHI MIZUKAMI

2018

Site: Tokyo

Architect: Keiji Ashizawa Design

Project architect: Keiji Ashizawa / Mariko Irie

Site: Tokyo

Architect: Keiji Ashizawa Design

Project architect: Keiji Ashizawa / Mariko Irie